Naar de inhoud
Lees voor

Privacy Reglement

Stichting Senia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze notitie kunt u lezen hoe Senia uitvoering geeft aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Contactgegevens:

Spoorstraat 15
8121 CK Olst
0570 562656
info@senia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Senia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voornaam, voorletters en achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer, vast en/of mobiel
 • adres, postcode en woonplaats
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • indien van toepassing: reden van opzegging
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Deze gegevens zijn opgeslagen in een administratiesysteem met ERP-software van het bedrijf Afas, dat alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk is. De gegevens worden op het Senia-kantoor ingezien en bewerkt, of door de medewerkers thuis in devices die vergrendeld zijn met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Verder zijn twee ondersteunende vrijwilligers gemachtigd om van de ERP-software gebruik te maken. Hun machtigingen binnen het programma zijn beperkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Senia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Senia analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Voor het opstellen van een adreslijst t.b.v. de leden van de betreffende leesgroep/luistergroep
 • Voor uitwisseling met de andere deelnemers in de betreffende lees/luistergroep

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Senia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

 • Als deelnemers zich uitschrijven, worden hun gegevens nog twee jaar in een apart bestand bewaard. De ervaring heeft namelijk geleerd dat veel mensen die zich afmelden zich na één of twee jaar toch weer aanmelden voor deelname aan een Senia-groep. Na die twee jaar worden de gegevens vernietigd. Dit betekent ook dat wie zich daarna weer aanmeldt, opnieuw inschrijfkosten is verschuldigd.
 • Van deelnemers die zich uitschrijven wordt het e-mailadres niet uit het bestand van de nieuwsbrief gehaald. Veel mensen stellen het op prijs om deze te blijven ontvangen. Via een link onderaan de nieuwsbrief kan men zich direct zelf afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Senia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Senia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De enige personen en functionarissen die over (een gedeelte van) de gegevens kunnen beschikken zijn de vrijwilligers/ambassadeurs die de groepen oprichten en regionale contacten onderhoudt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Senia gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Senia gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Senia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@senia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Senia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Senia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@senia.nl.